سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش 504 واژه

درس دوم 504

فصل اول | درس دوم   بازگشت به لیست دروس

5   inhabit  

ترجمه لغت
live in
نمایش ترجمه
A. Eskimos inhabit the frigid part of Alaska.
نمایش ترجمه
B. Because Sidney qualified, he was allowed to inhabit the vacant apartment.
نمایش ترجمه
C. Many crimes are committed each year against those who inhabit the slum area of our city.
نمایش ترجمه