سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش 504 واژه

درس دوم 504

فصل اول | درس دوم   بازگشت به لیست دروس

4   frigid  

ترجمه لغت
very cold
نمایش ترجمه
A. It was a great hardship for the men to live through the frigid winter at Valley Forge.
نمایش ترجمه
B. The jealous bachelor was treated in a frigid manner by his girlfriend.
نمایش ترجمه
C. Inside the butcher's freezer the temperature was frigid.
نمایش ترجمه