سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش 504 واژه

درس دوم 504

فصل اول | درس دوم   بازگشت به لیست دروس

3   dismal  

ترجمه لغت
dark and depressing
نمایش ترجمه
A. When the weather is so dismal, I sometimes stay in bed all day.
نمایش ترجمه
B. I am unaccustomed to this dismal climate.
نمایش ترجمه
C. As the dismal reports of the election came in, the senator's friends tactfully made no mention of them.
نمایش ترجمه