سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش 504 واژه

درس اول 504

فصل اول | درس اول   بازگشت به لیست دروس

1   abandon  

ترجمه لغت
اگر در بندر قاچاقچی را بگیرند او را رها نمی‌کنند.
desert; leave without planning to come back; quit
نمایش ترجمه
A. When Roy abandoned his family, the police went looking for him.
نمایش ترجمه
B. The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.
نمایش ترجمه
C. Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college.
نمایش ترجمه