سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش زبان 504 فارسی

شامل 12 لغت

فصل اول | درس اول   بازگشت به لیست دروس

1   abandon   ترک کردن

اگر در بندر قاچاقچی را بگیرند او را رها نمی‌کنند.
desert; leave without planning to come back; quit
نمایش ترجمه
a. When Roy abandoned his family, the police went looking for him.
نمایش ترجمه
b. The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.
نمایش ترجمه
c. Because Rose was poor, she had to abandon her idea of going to college.
نمایش ترجمه