سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش 504 واژه

درس دوم 504

فصل اول | درس دوم   بازگشت به لیست دروس

7   peril  

ترجمه لغت
danger
نمایش ترجمه
A. The hunter was abandoned by the natives when he described the peril that lay ahead of them.
نمایش ترجمه
B. There is great peril in trying to climb the mountain.
نمایش ترجمه
C. Our library is filled with stories of perilous adventures.
نمایش ترجمه