سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش زبان 504 فارسی

درس دوم از آموزش آنلاین

فصل اول | درس دوم   بازگشت به لیست دروس

1   corpse   جنازه

a dead body, usually of a person
نمایش ترجمه
A. When given all the data on the corpse, the professor was able to solve the murder.
نمایش ترجمه
B. The corpse was laid to rest in the vacant coffin.
نمایش ترجمه
C. An oath of revenge was sworn over the corpse by his relatives.
نمایش ترجمه