سلام بازدیدکننده عزیز   ورود  | عضویت

آموزش رانندگی

قوانين و مقررات راهنمايى و رانتندكى

فصل اول   بازگشت به لیست دروس

  قوانين و مقررات رانندگى  

يكى از نيازهاى افراد جامعه، آشنايى با قوانين و مقررات است. انسان موجودى اجتماعى است و براى زندگى بهتر، موظف به انجام اقداماتى است كه در قالب قوانين و مقررات تدوين گرديده است . بر اين اساس يكى از نيازهايى كه براى كاربران ترافيک با هدف رانندگى بهتر و ارتقاء ايمنى ترافيكى تهيه گرديده مجموعه مدونى از
قوانين و مقررات ترافيک مى‌باشد كه با رعايت و انجام اين قوانين توسط رانندگان، ايمنى ترافيک افزايش بيدا مى كند. در اين قسمت سعى مى‌شود مجموعه كاملى از قوانين ترافيكى براى آشنايى كاربران در حوزه ترافيك آورده شود. بديهى است آشنايى با قوانين و مقررات و رعايت آن، بهبودى وضعيت ترافيک، سلامتى شهروندان و كاهش سوانح ترافيكى را به ارمغان مى‌آورد.